Điều khoản sử dụng dịch vụ

Để sử dụng dịch vụ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Long Hưng Phát, khách hàng cần đồng ý với chính sách về quyền và nghĩa vụ được nêu tại dưới đây.

Thuật ngữ

  • “Long Hưng Phát” có nghĩa là Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Long Hưng Phát.
  • “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ của Long Hưng Phát.
  • “Bưu gửi” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa được Long Hưng Phát chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp trong hệ thống bưu cục của Long Hưng Phát.
  • “Đơn hàng” có nghĩa là yêu cầu thực hiện dịch vụ được khách hàng thiết lập qua hệ thống hoặc được viết tay dưới dạng phiếu gửi, phiếu yêu cầu dịch vụ có đầy đủ thông tin về bưu gửi.
  • “Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận bưu gửi, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức khác nhau từ địa điểm do khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận.

Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng

1. Quyền lợi của khách hàng

+ Được Long Hưng Phát cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến toàn bộ quy trình cung ứng dịch vụ.

+ Được Long Hưng Phát đảm bảo bảo mật thông tin an toàn đối với bưu gửi trong toàn quá trình giao hàng theo quy định của pháp luật.

+ Được Long Hưng Phát giải quyết khiếu nại, được giải quyết thỏa đáng về dịch vụ cung ứng đã sử dụng.

+ Được Long Hưng Phát bồi thường thiệt hại tùy theo thực tế từng trường hợp.

2. Nghĩa vụ của khách hàng

+ Thực hiện việc đối soát cước phí dịch vụ đảm bảo đúng thời hạn.

+ Không gửi bưu gửi chưa được lưu thông trên thị trường, hàng cấm, hàng hạn chế vận chuyển / kinh doanh hoặc hàng kinh doanh có điều kiện nhưng không cung cấp được giấy phép.

+ Khách hàng có nghĩa vụ mở hàng và phối hợp với Long Hưng Phát trong việc đồng kiểm cũng như niêm phong hàng hóa khi gửi hàng.

+ Chịu trách nhiệm trước Long Hưng Phát và trước pháp luật về nội dung bưu gửi, hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của bưu gửi và chứng từ đính kèm.

+ Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với cơ quan có thẩm quyền khi bưu gửi tạm giữ hoặc tịch thu.

+ Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ của bưu gửi cho Long Hưng Phát khi gửi bưu gửi.

+ Long Hưng Phát sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị tạm giữ hoặc tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền do bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đính kèm.

+ Đóng gói bưu gửi theo đúng từng quy cách, kích thước và tính chất của từng mặt hàng, đặc biệt đối với bửu gửi là các mặt hàng dễ vỡ.

+ Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn liên quan đến bưu gửi, thông tin liên quan đến người gửi, người nhận trên bưu gửi.

+ Bồi thường thiệt hại thực tế cho Long Hưng Phát và bên thứ 3 có liên quan khi thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ khách hàng / người gửi theo quy định của pháp luật.

+ Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến người nhận mà khách hàng giao cho Long Hưng Phát. Trường hợp xảy ra sai sót về thông tin người nhận hoặc bưu gửi không đúng yêu cầu của người nhận thì khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết với người nhận. Đồng thời khách hàng vẫn phải thanh toán cước phí dịch vụ đối với đơn hàng trên dựa trên lộ trình đã thực hiện.

+ Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp về quyền sở hữu bưu gửi, nguồn gốc bưu gửi với bên thứ ba bất kỳ hoặc khiếu nại của người nhận về việc hàng hóa bị lỗi, không đúng yêu cầu.