Bảng giá

Zone A B C D E F G H I
Trọng luợng
 • Thailand
 • Hongkong
 • Singapore
 • Macau
 • Brunei
 • Indonesia
 • Malaysia
 • Philippinne
 • Australia
 • Japan
 • China
 • Taiwan
 • NewZealand
 • Korea
 • Myanmar
 • Nepal
 • Iran
 • Bangadesh
 • Pakistan
 • Mongolia
 • TahitiIran
 • U.S.A
 • Canada
 • Mexico
 • Purto
 • Rico
 • Luxembur
 • France
 • Spain
 • Germany
 • UK
 • Italia
 • Belgium
 • Netherland
 • Switzerlan
 • Ireland
 • Norway
 • Denmark
 • Finlan
 • Sweden
 • Russia
 • Poland
 • Czech
 • Dubai
 • Ukraina
 • Portugal
 • Argentina
 • Brazil
 • Qatar
 • Turkey
 • Saudi
 • Arabia
 • Kuwait
 • Algieria
 • Panama
 • Cameron
 • Togo
 • Congo
 • South Africa
 • Columbia
 • Benin
 • Cuba
0,50 24.50 28.39 25.50 32.53 28.60 28.23 31.23 34.50 37.63
1,00 26.50 30.50 29.70 36.04 33.34 35.70 38.70 34.60 44.35
1,50 29.45 32.62 33.40 39.53 39.10 40.16 43.16 42.60 51.37
2,00 33.70 34.73 37.21 43.04 45.64 44.62 47.63 50.60 58.26
2,50 36.82 38.85 41.47 48.52 49.18 49.09 52.00 58.60 67.11
3,00 38.62 40.69 43.90 52.01 53.71 54.01 56.00 66.60 74.01
3,50 40.42 42.54 45.56 54.50 57.25 57.94 63.00 74.60 80.87
4,00 42.22 44.38 48.33 59.00 60.75 61.86 71.00 82.60 87.75
4,50 44.02 46.23 51.09 62.48 64.29 65.78 77.00 90.60 94.61
5,00 45.82 48.07 54.88 65.96 67.83 69.71 82.00 98.60 101.51
5,50 54.22 56.47 62.47 75.57 77.37 79.45 88.00 108.60 111.94
6,00 55.61 57.86 66.06 76.67 80.91 83.20 94.00 118.60 119.37
6,50 57,01 59.26 68.65 77.77 84.45 86.94 101.00 124.82 128.37
7,00 58.40 60.65 71.24 78.87 87.99 90.68 106.00 131.25 138.37
7,50 59.80 62.05 73.84 79.98 91.53 94.43 112.00 137.69 148.37
8,00 61.19 63.44 76.43 81.07 95.07 97.78 119.00 144.12 158.37
8,50 62.59 64.84 79.02 82.18 98.60 103.12 124.00 150.56 168.37
9,00 63.98 66.23 81.61 83.28 102.14 106.47 129.00 157.01 178.37
9.50 65.38 67.63 84.20 86.65 105.68 109.82 134.00 163.44 188.37
10,00 66.77 69.02 86.80 90.06 109.22 113.17 140.00 169.88 198.37
10,50 75.30 78.35 92.22 96.40 113.84 123.42 151.00 179.22 206.37
11,00 76.30 79.90 93.74 100.10 115.45 126.08 156.00 185.55 214.37
11,50 77.30 81.45 95.26 104.05 117.06 128.75 161.00 191.89 222.37
12,00 78.30 83.00 96.78 107.90 118.67 131.41 166.00 198.23 230.37
12,50 79.30 84.55 98.29 111.00 120.29 134.08 172.00 204.56 238.37
13,00 80.30 86.10 99.81 114.90 121.90 136.37 177.00 210.91 246.37
13,50 81.30 87.65 101.33 118.30 123.51 138.66 182.00 217.24 254.37
14,00 82.30 89.20 102.84 120.50 125.12 140.96 187.00 223.57 262.37
14,50 83.30 90.75 104.36 122.60 126.74 143.25 192.00 229.94 270.37
15,00 84.30 92.30 105.88 124.56 128.35 145.55 198.00 236.26 278.37
15,50 87.30 96.85 109.39 126.85 131.36 152.66 203.00 242.68 286.37
16,00 88.30 98.40 110.91 128.90 134.57 154.76 208.00 248.10 294.37
16,50 89.30 99.95 112.43 130.30 137.55 156.87 212.00 253.52 302.37
17,00 90.30 101.50 113.95 132.60 141.09 158.98 216.00 258.94 310.37
17,50 91.30 103.05 115.46 134.70 144.45 161.09 220.00 264.36 318.37
18,00 92.30 104.60 116.98 136.80 147.39 163.02 224.00 269.78 326.37
18,50 93.30 106.15 118.50 140.50 150.90 164.94 226.00 275.21 334.37
19,00 94.30 107.70 120.01 142.15 154.13 166.86 230.00 280.63 342.37
19,50 95.30 109.25 121.53 144.45 157.78 168.79 234.00 286.05 350.37
20,00 96.30 110.80 123.05 146.55 160.20 170.71 238.00 291.48 358.37
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM
21-44 4.00 4.10 6.00 7.97 6.80 7.10 7.40 12.50 21.10
45-70 3.30 3.50 4.90 7.00 5.40 5.60 5.80 9.30 11.90
71-99 3.00 3.30 4.80 5.92 5.24 5.50 5.60 9.00 11.60
100-299kg 2.50 3.00 4.30 5.60 5.00 4.5 4.60 8.60 11.30
300-499kg 2.40 2.90 4.10 5.40 4.90 4.30 4.60 8.30 10.80
500-999kg 2.20 2.70 4.00 5.30 4.80 4.20 4.40 8.00 10.50
1000kg 2.10 2.60 3.90 5.20 3.90 4.10 4.30 7.70 10.20

*Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T

-Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng theo công thức tính thể tích như sau:(đơn vị tính Cm)

(Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao)/5000 = ? Kg.

-Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi:

(2*Rộng +2*Cao) + Chiều Dài >= 330 thì tính hàng đó là 68 kg.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :

Please Contact: CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH LONG HƯNG PHÁT

Head Office: 84.28.3990 7826 / 2241 2949

Hot-line: 0933.733.193/ 0936.799.169 ( Mr. Chánh )

Zone A
 1. Thailand
 2. Hongkong
 3. Singapore
Zone B
 1. Macau
 2. Brunei
 3. Indonesia
 4. Malaysia
 5. Philippines
Zone C
 1. Australia
 2. Japan
 3. China
 4. Taiwan
 5. New Zealand
 6. Korea