Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng hàng không


 

Zone       A        B           C          D          E          F              G          H       I

Trọngluợng

 

Thailand

Hongkong

Singapore

 

 

 

 

Macau

Brunei

Indonesia

Malaysia

Philippinne

Australia

Japan,China

Taiwan,

NewZealand

Korea

Myanmar

Nepal,Iran

Bangadesh

Pakistan

Mongolia

Tahiti,Iran

 U. S.A

Canada

Mexico

PurtoRico

Luxembur

 

 

France,Spain

Germany,UK

Italia,Belgium

Netherland

Switzerlan

Ireland,Norway

Denmark,Finlan

Sweden,Russia

Poland,Czech

Dubai,Ukraina

Portugal

Argentina

Brazil,Qatar

Turkey,

SaudiArabia

Kuwait

Algieria,

Panama

Cameron

Togo,Congo

SouthAfrica

Columbia

Benin,Cuba

 0,50  24.50  28.39  25.50  32.53  28.60  28.23  31.23  34.50  37.63
 1,00  26.50  30.50  29.70  36.04  33.34  35.70  38.70  34.60  44.35
 1,50  29.45  32.62  33.40  39.53  39.10  40.16  43.16  42.60  51.37
 2,00  33.70  34.73  37.21  43.04  45.64  44.62  47.63  50.60  58.26
 2,50  36.82  38.85  41.47  48.52  49.18  49.09  52.00  58.60  67.11
 3,00  38.62  40.69  43.90  52.01  53.71  54.01  56.00  66.60  74.01
 3,50  40.42  42.54  45.56  54.50  57.25  57.94  63.00  74.60  80.87
 4,00  42.22  44.38  48.33  59.00  60.75  61.86  71.00  82.60  87.75
 4,50  44.02  46.23  51.09  62.48  64.29  65.78  77.00  90.60  94.61
 5,00  45.82  48.07  54.88  65.96  67.83  69.71  82.00  98.60  101.51
 5,50  54.22  56.47  62.47  75.57  77.37  79.45  88.00  108.60  111.94
 6,00  55.61  57.86  66.06  76.67  80.91  83.20  94.00  118.60  119.37
 6,50  57,01  59.26  68.65  77.77  84.45  86.94  101.00  124.82  128.37
 7,00  58.40  60.65  71.24  78.87  87.99  90.68  106.00  131.25  138.37
 7,50  59.80  62.05  73.84  79.98  91.53  94.43  112.00  137.69  148.37
 8,00  61.19  63.44  76.43  81.07  95.07  97.78  119.00  144.12  158.37
 8,50  62.59  64.84  79.02  82.18  98.60  103.12  124.00  150.56  168.37
 9,00  63.98  66.23  81.61  83.28  102.14  106.47  129.00  157.01  178.37
 9.50  65.38  67.63  84.20  86.65  105.68  109.82  134.00  163.44  188.37
 10,00  66.77  69.02  86.80  90.06  109.22  113.17  140.00  169.88  198.37
 10,50  75.30  78.35  92.22  96.40  113.84  123.42  151.00  179.22  206.37
 11,00  76.30  79.90  93.74  100.10  115.45   126.08  156.00  185.55  214.37
 11,50  77.30  81.45  95.26  104.05  117.06  128.75  161.00  191.89  222.37
 12,00  78.30  83.00  96.78  107.90  118.67  131.41  166.00  198.23  230.37
 12,50  79.30  84.55  98.29  111.00  120.29  134.08  172.00  204.56  238.37
 13,00  80.30  86.10  99.81  114.90  121.90  136.37  177.00  210.91  246.37
 13,50  81.30  87.65  101.33  118.30  123.51  138.66  182.00  217.24  254.37
 14,00  82.30  89.20  102.84  120.50  125.12  140.96  187.00  223.57  262.37
 14,50  83.30  90.75  104.36  122.60  126.74  143.25  192.00  229.94  270.37
 15,00  84.30  92.30  105.88  124.56  128.35  145.55  198.00  236.26  278.37
 15,50  87.30  96.85  109.39  126.85  131.36  152.66  203.00  242.68  286.37
 16,00  88.30  98.40  110.91  128.90  134.57  154.76  208.00  248.10  294.37
 16,50  89.30  99.95  112.43  130.30  137.55  156.87  212.00  253.52  302.37
 17,00  90.30  101.50  113.95  132.60  141.09  158.98  216.00  258.94  310.37
 17,50  91.30  103.05 115.46  134.70  144.45  161.09  220.00  264.36  318.37
 18,00  92.30  104.60  116.98  136.80  147.39  163.02  224.00  269.78  326.37
 18,50  93.30  106.15  118.50  140.50  150.90  164.94  226.00  275.21  334.37
 19,00  94.30  107.70  120.01  142.15  154.13  166.86  230.00  280.63  342.37
 19,50  95.30  109.25  121.53  144.45  157.78  168.79  234.00  286.05  350.37
 20,00  96.30  110.80  123.05  146.55  160.20  170.71  238.00  291.48  358.37
           BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM

21-44

 4.00  4.10  6.00  7.97  6.80  7.10  7.40  12.50  21.10

45-70

 3.30  3.50  4.90  7.00  5.40  5.60  5.80  9.30  11.90

71-99

 3.00  3.30  4.80  5.92  5.24  5.50  5.60  9.00  11.60
100-299kg  2.50  3.00  4.30  5.60  5.00  4.5  4.60  8.60  11.30
300-499kg  2.40  2.90  4.10  5.40  4.90  4.30  4.60  8.30  10.80
500-999kg  2.20  2.70  4.00  5.30  4.80  4.20  4.40  8.00

 10.50

1000kg

2.10 2.60  3.90  5.20  3.90  4.10  4.30  7.70

 10.20

 

*Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T

-Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng theo công thức tính thể tích như sau:(đơn vị tính Cm)

(Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao)/5000 = ? Kg.

-Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi:

(2*Rộng +2*Cao) + Chiều Dài >= 330 thì tính hàng đó là 68 kg.

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :

Please Contact :  CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH LONG HƯNG PHÁT

                              Head Office: 84.28.3990 7826 / 2241 2949

                              Hot-line:       0933.733.193/ 0936.799.169 ( Mr. Chánh ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------